gallery/bloem

SBB

Praktijk voor Mediation, Coaching & Training

SBB

ALGEMENE VOORWAARDEN

+31 (0)6 21 83 03 23

info@sbbpraktijk.nl

KvK: 57642109

 

Algemene voorwaarden

 

1. SBB Praktijk is een eenmanszaak, gevestigd in Amsterdam. De activiteiten bestaan uit coaching, mediation, training en verandertrajecten (change management). 

 

2. Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan SBB Praktijk worden verstrekt. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend door SBB Praktijk als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. SBB Praktijk verplicht zich de aan haar toevertrouwde informatie uit een opdracht als strikt vertrouwelijk te behandelen en de informatie niet aan derden te verstrekken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever(s).

 

4. Op alle door SBB Praktijk uitgevoerde mediations zijn de MfN-reglementen, gedragsregels, klachtenregeling en tuchtrecht van toepassing (www.mfnregister.nl). 

 

5. Ingeplande coachings- of mediationgesprekken, trainingen of andere bijeenkomsten onder leiding van SBB Praktijk die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 

6. Iedere aansprakelijkheid van SBB Praktijk, uit welken hoofde of terzake waarvan dan ook, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. Desgevraagd zal SBB Praktijk inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval SBB Praktijk aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers  of andere zaken. 

 

7. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door SBB Praktijk gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze dossiers zullen worden vernietigd. 

 

8. Op de met SBB Praktijk overeengekomen opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met SBB Praktijk kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.