gallery/bloem

SBB

Praktijk voor Mediation, Coaching & Training

SBB

MEDIATION

Mediation is een manier om zelf conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele onafhankelijke en onpartijdige tussenpersoon, de mediator. De betrokkenen bij de mediation houden zelf zeggenschap over de kwestie, voelen zich gehoord en er wordt niet voor of over hen beslist. 

 

Je mag van mij verwachten dat ik in mijn hoedanigheid van neutrale en onpartijdige mediator leiding geef aan een evenwichtig en effectief mediationproces. Ik neem de regie over het proces en jullie richten je op de inhoud. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. 

 

Onze missie is een open, respectvolle dialoog met resultaat tot stand brengen, waarbij een duurzame oplossing voor jouw geschil wordt gevonden. Als mediator ben ik de procesbegeleider die een vastgelopen overleg weer op gang brengt. 

 

Ik heb ruime ervaring in het bemiddelen bij geschillen op het gebied van zakelijke samenwerking op en rond de werkvloer. Hoofdzakelijk begeleid ik partijen bij het verkrijgen van kennis vanuit verschillende invalshoeken, het stroomlijnen van een eigen stijl van communiceren, het verkrijgen van inzicht in eigen belangen en die van anderen.

Het gaat daarbij om de zakelijke én de persoonlijke kant, zodat er in de vastgelopen gesprekken weer ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe inzichten.

 

Zodoende zal overeenstemming worden bereikt door een - door alle betrokken partijen - duurzaam gedragen oplossing. Het resultaat wordt veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of de onderling gemaakte afspraken worden op papier gezet.

Mijn specialisaties zijn zakelijke geschillen, arbeidsmediation, mediation in samenwerkingsrelaties en groepsmediation.

Ik heb ervaring in het bemiddelen bij conflicten: 

 

- Binnen én tussen organisaties 

- In de zorgsector

- In de creatieve sector 

- In de zakelijke dienstverlening 

- In het onderwijs

- Bij woningbouwcorporaties 

- Binnen de VvE’s en buren in het algemeen

- Bij projectontwikkelaars

- Binnen de overheid en ook tussen overheid en burger(s)

- Bij verstoorde familieverhoudingen 

- Bij kwesties rond nalatenschappen

 

Tevens heb ik ervaring met kwesties waarin (culturele) diversiteit een rol speelt en begeleid ik (interculturele) onderhandelingen en conflicten. 

Ook werk ik op verwijzing van rechtbanken. 

Mediations duren gemiddeld drie tot vijf gesprekken van elk twee uur. De totale tijdsduur is zeer afhankelijk van de situatie. Veelal vindt allereerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats en hierop volgen de intakegesprekken (afzonderlijk of plenair).

Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door de mediationovereenkomst en het MfN-mediationreglement.

 

Om de partijen zo compleet mogelijk te kunnen begeleiden wordt indien nodig en in overleg samengewerkt met deskundigen bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, familierecht en erfrecht. Ook kan beroep worden gedaan op een fiscalist, een specialist in groepsdynamiek alsmede therapeuten voor volwassenen en/of kinderen.

 

Partijen kunnen afspreken de kosten te verdelen. Om uiteenlopende redenen kunnen partijen in onderling overleg tot een andere verdeling besluiten. In zakelijke geschillen kan de werkgever er voor kiezen de volledige kosten te dragen. 

 

Mediation

Mijn uurtarief voor mediation is

€ 200,- exclusief BTW. Wanneer er meer dan twee personen partij zijn, kan groepsmediation worden ingezet. Mijn uurtarief voor groepsmediation is € 250,- exclusief BTW.

 

Dialoogbegeleiding

Voor dialoogbegeleiding in de privé-sfeer of zakelijke context is het uurtarief € 150,- per uur exclusief BTW. Voor een traject kom ik graag in overleg met betrokkenen tot een passend tarief.

 

Bijkomende kosten

Voor alle kosten geldt dat deze mogelijk worden vermeerderd met voorbereidingswerkzaamheden of andere bijkomende werkzaamheden van directe of indirecte aard. Deze additionele kosten zullen worden opgenomen in de opdrachtbevestiging. 

 

Raad voor Rechtsbijstand

Indien je mogelijk in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp kun je je zelf voor nadere informatie en advies wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand.

SPECIALISATIES

PRAKTISCHE INFORMATIE & KOSTEN

gallery/mfn
gallery/mediationgeel
gallery/groepsmediationgeel

+31 (0)6 21 83 03 23

gallery/lin

KvK: 57642109

KvK: 57642109

+31 (0)6 21 83 03 23

+31 (0)6 21 83 03 23

info@sbbpraktijk.nl

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

gallery/vmg_logo_2013
gallery/vmg_logo_2013
gallery/vmo

DIALOOGBEGELEIDING

Bij verstoorde samenwerkingsrelaties of verstoorde familierelaties kunt je, in plaats van mediation, ook kiezen voor dialoogbegeleiding. 

Dialoogbegeleiding kan uitkomst bieden als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig of gewenst is om een formeel mediationtraject in te gaan. 

 

Een mediation start met het tekenen van een uitgebreide mediationovereenkomst waarmee mediator en betrokken partijen zich verbinden aan een aantal afspraken, zowel van juridische als niet-juridische aard. Hiermee heeft mediation een formeler karakter dan dialoogbegeleiding.

Bij dialoogbegeleiding geeft u schriftelijk akkoord voor het traject, zodat het helder is wat u mag verwachten en dat u ervan op de hoogte bent dat de bespreksbegeleider expliciet niet optreedt als mediator.

 

De mediator is neutraal en het is aan de partijen zélf om met oplossingen te komen. De rol van bemiddelende dialoogbegeleider staat daarentegen een vrijere rol in het proces toe, wat inhoudt dat de dialoogbegeleider bij kan dragen aan het vinden van de oplossing. 

 

Tijdens het intakegesprek wordt het traject besproken en worden de afspraken omtrent de vertrouwelijkheid vastgelegd. Als dialoogbegeleider begeleid ik jullie bij het (weer) op gang brengen van het gesprek zodat allen weer met elkaar de verbinding kunnen aangaan.