gallery/image

SBB

Praktijk voor Mediation, Coaching & Training

SBB

MEDIATION

Mediation is een manier om zelf conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele onafhankelijke en onpartijdige tussenpersoon, de mediator. De betrokkenen bij de mediation houden zelf zeggenschap over de kwestie, voelen zich serieus genomen en er wordt niet voor of over hen beslist.

 

Je mag van mij verwachten dat ik, in mijn hoedanigheid van neutrale en onpartijdige mediator, leiding geef aan een evenwichtig en effectief mediationproces. Ik neem de regie over het proces en jullie richten je op de inhoud. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. 

 

Het is mijn missie om een open, respectvolle dialoog met resultaat tot stand te brengen, de impasse te doorbreken, en waarbij een duurzame oplossing voor jullie geschil wordt gevonden. Als mediator ben ik de procesbegeleider die een vastgelopen overleg weer op gang brengt. 

 

Ik heb ruime ervaring in het bemiddelen bij geschillen op het gebied van zakelijke samenwerking. Hoofdzakelijk begeleid ik partijen bij het verkrijgen van kennis vanuit verschillende invalshoeken, het stroomlijnen van een eigen stijl van communiceren en het verkrijgen van inzicht in eigen belangen en die van de ander(en).

Het gaat daarbij om de zakelijke én de persoonlijke kant, zodat er in de vastgelopen gesprekken weer ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe inzichten.

 

Mijn kracht ligt in het effectief en efficiënt begeleiden van het proces, waardoor alle betrokken partijen snel resultaat boeken. Dat geeft vaak een extra motivatie om het probleem aan alle kanten op een volwassen manier aan te pakken. 

Zodoende zal overeenstemming worden bereikt door een - door alle betrokken partijen - duurzaam gedragen oplossing. Het resultaat wordt veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of de onderling gemaakte afspraken worden laagdrempelig op papier gezet.

Mijn specialisaties zijn zakelijke geschillen, arbeidsmediation, mediation in samenwerkingsrelaties en groepsmediation.

Ik heb ervaring in het bemiddelen bij conflicten: 

 

 • Binnen én tussen organisaties;
 • In de zorgsector;
 • In de creatieve sector;
 • In de zakelijke dienstverlening;
 • In het onderwijs;
 • Bij woningbouwcorporaties;
 • Binnen de VvE’s en buren in het algemeen;
 • Bij projectontwikkelaars;
 • Binnen de overheid en ook tussen overheid en burger(s);
 • Bij verstoorde familieverhoudingen;
 • Bij kwesties rond nalatenschappen.

 

Tevens heb ik ervaring met kwesties waarin (culturele) diversiteit een rol speelt en begeleid ik (interculturele) onderhandelingen en conflicten. 

Ook werk ik op verwijzing van rechtbanken. 

Mediations duren gemiddeld drie tot vijf gesprekken van elk twee uur. De totale tijdsduur is zeer afhankelijk van de situatie. Veelal vindt allereerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats en hierop volgend de intakegesprekken (afzonderlijk of plenair).

Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door de mediationovereenkomst en het MfN-mediationreglement.

 

Om partijen zo compleet mogelijk te kunnen begeleiden wordt, indien nodig én in overleg, samengewerkt met deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, familierecht en erfrecht. Ook kan beroep worden gedaan op een fiscalist, een specialist in groepsdynamiek alsmede therapeuten voor volwassenen en/of kinderen.

 

Partijen kunnen afspreken de kosten te verdelen. Om uiteenlopende redenen kunnen partijen in onderling overleg tot een andere verdeling besluiten. In zakelijke geschillen kan de werkgever er voor kiezen de volledige kosten te dragen. 

 

Mediation

Mijn uurtarief voor mediation is € 200,- exclusief BTW. Indien de mediation drie of meer partijen omvat, dan wordt groepsmediation ingezet. Mijn uurtarief voor groepsmediation is € 250,- exclusief BTW.

 

Dialoogbegeleiding

Voor dialoogbegeleiding in de privé-sfeer of zakelijke context is het uurtarief € 150,- per uur exclusief BTW. Voor een traject kom ik graag in overleg met betrokkenen tot een passend tarief.

 

Bijkomende kosten

Voor alle kosten geldt dat deze mogelijk worden vermeerderd met voorbereidingswerkzaamheden of andere bijkomende werkzaamheden van directe of indirecte aard. Deze additionele kosten zullen worden opgenomen in de opdrachtbevestiging. 

 

Raad voor Rechtsbijstand

Indien je mogelijk in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp kun je je voor nadere informatie en advies wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand.

SPECIALISATIES MEDIATION

PRAKTISCHE INFORMATIE & KOSTEN

gallery/mfn
gallery/mediationgeel
gallery/groepsmediationgeel

+31 (0)6 21 83 03 23

gallery/lin

KvK: 57642109

KvK: 57642109

+31 (0)6 21 83 03 23

+31 (0)6 21 83 03 23

info@sbbpraktijk.nl

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

gallery/vmg_logo_2013
gallery/vmg_logo_2013
gallery/vmo

DIALOOGBEGELEIDING

Bij verstoorde samenwerkingsrelaties of verstoorde familierelaties kan je, in plaats van mediation, ook kiezen voor dialoogbegeleiding. Ik neem dan de rol aan van facilitator en indien gewenst kan ik adviseren op de inhoud.

Dialoogbegeleiding kan uitkomst bieden als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig of gewenst is om een formeel mediationtraject in te gaan. 

 

Een mediation start met het tekenen van een uitgebreide mediationovereenkomst waarmee de mediator en betrokken partijen zich verbinden aan een aantal afspraken, zowel van juridische als niet-juridische aard. Hiermee heeft mediation een formeler karakter dan dialoogbegeleiding.

Bij dialoogbegeleiding geven jullie schriftelijk akkoord voor het traject, zodat het helder is wat jullie mogen verwachten en dat jullie ervan op de hoogte zijn dat ik als gespreksbegeleider expliciet niet optreed als mediator.

 

De mediator is neutraal en het is aan de partijen zélf om met oplossingen te komen. De rol van bemiddelende dialoogbegeleider staat daarentegen een vrijere rol in het proces toe, wat inhoudt dat ik als dialoogbegeleider mag sturen en adviseren om bij te dragen aan het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. 

 

Tijdens het intakegesprek wordt het traject besproken en worden de afspraken omtrent de vertrouwelijkheid vastgelegd. Als dialoogbegeleider begeleid ik jullie bij het (weer) op gang brengen van het gesprek zodat jullie weer met elkaar de verbinding aangaan en tot afspraken kunnen komen. 

gallery/img_2861

Schilderij van A. Balci, vader van Selen

+31 (0)6 21 83 03 23

 

info@sbbpraktijk.nl

 

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

 

LinkedIn

 

Algemene voorwaarden

 

Privacyprotocol

 

KvK: 57642109